เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 4. เหตุสเหตุกทุกะ 1. กุสลติกะ

[62] นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นอวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

(พึงนับเหมือนอนุโลม ปัจจนียะ อนุโลมปัจจนียะ และปัจจนียานุโลมแห่ง
ปัญหาวารในกุสลติกะที่นับไว้แล้ว)

3. อัพยากตบท 1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[63] สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่
เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[64] เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
กัมมปัจจัย มี 9 วาระ
วิปากปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

นอธิปติปัจจัย
[65] สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
เหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัย (ย่อ)

[66] นอธิปติปัจจัย มี 9 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 9 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 9 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :242 }