เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 2. สเหตุกทุกะ 1. กุสลติกะ
1. กุสลบท 7. ปัญหาวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[5] สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศล
โดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดย
อารัมมณปัจจัย (1) (ย่อ)

[6] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 1 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 1 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 1 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 1 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
ฌานปัจจัย มี 1 วาระ
มัคคปัจจัย มี 1 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 1 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 1 วาระ
วิคตปัจจัย มี 1 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :219 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 2. สเหตุกทุกะ 1. กุสลติกะ
ปัจจนียุทธาร
[7] สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็น
กุศลโดยอารัมมณปัจจัย สหชาตปัจจัย และอุปนิสสยปัจจัย

[8] นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(พึงนับเหมือนอนุโลม ปัจจนียะ อนุโลมปัจจนียะ และปัจจนียานุโลมแห่ง
ปัญหาวารในกุสลติกะที่นับไว้แล้ว)

2. อกุสลบท 1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[9] สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย (3)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :220 }