เมนู

ที่มาของข้อมูล : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร.
MCUTRAI Version 1.0

พระไตรปิฎกเล่มที่ 34 อภิธรรมปิฎกที่ 01 ธัมมสังคนี

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี ติกมาติกา

พระอภิธรรมปิฎก
ธัมมสังคณี
_________
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มาติกา
ติกมาติกา (22 ติกะ)
1. กุสลติกะ


[1] กุสลา ธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นกุศล (363,985,1384)
อกุสลา ธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นอกุศล (365,427,986,1385)
อพฺยากตา ธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต (431,583,987)

2. เวทนาติกะ

[2] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา (988,1387)
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา (989,1388)
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา (990,
1389)

3. วิปากติกะ

[3] วิปากา ธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นวิบาก (991,1390)
วิปากธมฺมธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก (992,1391)
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา. สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก
(993,1392)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 34 หน้า :1 }