เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ธมฺมปท-อฏฺฐกถา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

[1]

มหาโมหตโมนทฺเธ , โลเก โลกนฺตทสฺสินา;

เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต, ชาลิโต ชลิติทฺธินาฯ

[2]

ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา, สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต;

สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา, กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลิํฯ

[3]

ตํ ตํ การณมาคมฺม, ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท;

สมฺปตฺตสทฺธมฺมปโท, สตฺถา ธมฺมปทํ สุภํฯ

[4]

เทเสสิ กรุณาเวค-สมุสฺสาหิตมานโส;

ยํ เว เทวมนุสฺสานํ, ปีติปาโมชฺชวฑฺฒนํฯ

[5]

ปรมฺปราภตา ตสฺส, นิปุณา อตฺถวณฺณนา;

ยา ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิ, ทีปภาสาย สณฺฐิตาฯ

[6]

น สาธยติ เสสานํ, สตฺตานํ หิตสมฺปทํ;

อปฺเปว นาม สาเธยฺย, สพฺพโลกสฺส สา หิตํฯ

[7]

อิติ อาสีสมาเนน, ทนฺเตน สมจารินา;

กุมารกสฺสเปนาหํ, เถเรน ถิรเจตสาฯ

[8 .

สทฺธมฺมฏฺฐิติกาเมน , สกฺกจฺจํ อภิยาจิโต;

ตํ ภาสํ อติวิตฺถาร-คตญฺจ วจนกฺกมํฯ

[9 .