เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

องฺคุตฺตรนิกาเย

ปญฺจกนิปาต-อฏฺฐกถา

1. ปฐมปณฺณาสกํ

1. เสขพลวคฺโค

1. สํขิตฺตสุตฺตวณฺณนา

[1] ปญฺจกนิปาตสฺส ปฐเม สตฺตนฺนํ เสขานํ พลานีติ เสขพลานิฯ สทฺธาพลาทีสุ อสฺสทฺธิเย น กมฺปตีติ สทฺธาพลํฯ อหิริเก น กมฺปตีติ หิรีพลํฯ อโนตฺตปฺเป น กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํฯ โกสชฺเช น กมฺปตีติ วีริยพลํฯ อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปญฺญาพลํฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อิมานิ สตฺตนฺนํ เสขานํ พลานิ, ตสฺมาฯ

2. วิตฺถตสุตฺตวณฺณนา

[2] ทุติเย กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ อุปโยคตฺเถ กรณวจนํ, หิรียิตพฺพานิ กายทุจฺจริตาทีนิ หิรียติ ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถฯ โอตฺตปฺปนิทฺเทเส เหตฺวตฺเถ กรณวจนํ, กายทุจฺจริตาทีหิ โอตฺตปฺปสฺส เหตุภูเตหิ โอตฺตปฺปติ ภายตีติ อตฺโถฯ