เมนู

9. ปมาทาทิวคฺควณฺณนา

[81] นวมสฺสาปิ ปฐมํ อฏฺฐุปฺปตฺติยเมว กถิตํฯ สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู ธมฺมสภายํ นิสินฺนา กุมฺภโฆสกํ อารพฺภ ‘‘อสุกํ นาม กุลํ ปุพฺเพ อปฺปยสํ อปฺปปริวารํ อโหสิ, อิทานิ มหายสํ มหาปริวารํ ชาต’’นฺติ กถยิํสุฯ สตฺถา ปุริมนเยเนว อาคนฺตฺวา เตสํ วจนํ สุตฺวา อิมํ สุตฺตํ อารภิฯ ตสฺสตฺโถ เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพฯ

[82] ทุติยาทีสุ มหโต อนตฺถายาติ มหนฺตสฺส อนตฺถสฺส อตฺถายฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติฯ

ปมาทาทิวคฺควณฺณนาฯ

10. ทุติยปมาทาทิวคฺควณฺณนา

[98] ทสเม อชฺฌตฺติกนฺติ นิยกชฺฌตฺตวเสน อชฺฌตฺติกํฯ องฺคนฺติ การณํฯ อิติ กริตฺวาติ เอวํ กตฺวาฯ อิทํ วุตฺตํ โหติ – ภิกฺขเว, อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ อตฺตโน สนฺตาเน สมุฏฺฐิตํ การณนฺติ กตฺวา น อญฺญํ เอกํ การณมฺปิ สมนุปสฺสามีติฯ

[110-114] พาหิรนฺติ อชฺฌตฺตสนฺตานโต พหิ ภวํฯ สทฺธมฺมสฺสาติ สุทฺธมฺมสฺส, สาสนสฺสาติ อตฺโถฯ สมฺโมสายาติ วินาสายฯ อนฺตรธานายาติ อปญฺญาณตฺถายฯ

[115] ฐิติยาติ จิรฏฺฐิตตฺถํฯ อสมฺโมสาย อนนฺตรธานายาติ วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺพํฯ เสสเมตฺถ จตุกฺโกฏิเก วุตฺตนยเมวฯ

[130] อิโต ปเรสุ อธมฺมํ ธมฺโมติ ทีเปนฺตีติอาทีสุ สุตฺตนฺตปริยาเยน ตาว ทส กุสลกมฺมปถา ธมฺโม, ทส อกุสลกมฺมปถา อธมฺโมฯ