เมนู

[66-67] ฉฏฺฐสตฺตเมสุ อโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการา เหฏฺฐา วุตฺตลกฺขณาวฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติฯ

[68] อฏฺฐเม อสมฺปชญฺญนฺติ อสมฺปชานภาโว, โมหสฺเสตํ อธิวจนํฯ อสมฺปชานสฺสาติ อชานนฺตสฺส สมฺมุฬฺหสฺสฯ

[69] นวเม สมฺปชญฺญนฺติ สมฺปชานภาโว, ปญฺญาเยตํ นามํฯ สมฺปชานสฺสาติ สมฺปชานนฺตสฺสฯ

[70] ทสเม ปาปมิตฺตตาติ ยสฺส ปาปา ลามกา มิตฺตา, โส ปาปมิตฺโตฯ ปาปมิตฺตสฺส ภาโว ปาปมิตฺตตา, เตนากาเรน ปวตฺตานํ จตุนฺนํ ขนฺธานเมเวตํ นามํฯ วุตฺตมฺปิ เจตํ –

‘‘ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา? เย เต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา ทุสฺสีลา อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปฺปญฺญาฯ ยา เตสํ เสวนา นิเสวนา สํเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ สมฺปวงฺกตาฯ อยํ วุจฺจติ ปาปมิตฺตตา’’ติ (วิภ. 901)ฯ

วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนาฯ

8. กลฺยาณมิตฺตตาทิวคฺควณฺณนา

[71] อฏฺฐมสฺส ปฐเม กลฺยาณมิตฺตตาติ กลฺยาณา มิตฺตา อสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต, ตสฺส ภาโว กลฺยาณมิตฺตตาฯ เสสํ วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพํฯ

[72-73] ทุติเย อนุโยโคติ โยโค ปโยโคฯ อนนุโยโคติ อโยโค อปฺปโยโคฯ อนุโยคาติ อนุโยเคนฯ อนนุโยคาติ อนนุโยเคนฯ กุสลานํ ธมฺมานนฺติ จตุภูมกกุสลธมฺมานํฯ ตติยํ อุตฺตานตฺถเมวฯ

[74] จตุตฺเถ โพชฺฌงฺคาติ พุชฺฌนกสตฺตสฺส องฺคภูตา สตฺต ธมฺมาฯ