เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ปฏฺฐานปาฬิ

(ปญฺจโม ภาโค)

ธมฺมานุโลเม ติกติกปฏฺฐานํ

1-1. กุสลตฺติก-เวทนาตฺติกํ

1. สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตปทํ

1-7. ปฏิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

[1] กุสลํ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ กุสโล สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (1)

อกุสลํ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อกุสโล สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (1)

อพฺยากตํ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อพฺยากโต สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (1) (สํขิตฺตํฯ)

[2] เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิฯ (สํขิตฺตํ…เป.… สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฏิจฺจวารสทิสํฯ)

[3] กุสโล สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม กุสลสฺส สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (1)

อกุสโล สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อกุสลสฺส สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (1)