เมนู

บทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
(หัวหน้านำกล่าว) อะระหัง.. (รับพร้อมกัน) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวะตัง อะภิวาทเมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
(หัวหน้านำกล่าว) นะโม (รับพร้อมกัน) ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 หน)
บทสวดพระพุทธคุณ (ภาษาบาลี
(หัวหน้านำ) อิติปิโส (รับพร้อมกัน) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชชาจะระณะสัมปัน,โน,
สุคะโต, โลกะวิทู, อนุตตะโร, ปุริสธัมมะสาระถิ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ระคะวา-ติ