เมนู

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ภาค 1
บทนำ
อู่อารยธรรมของโลก
กำเนิดแห่งอารยธรรมของโลก เราพอแบ่งได้เป็น 4 อู่ด้วย
กัน คือ
1. อู่อารยะรรมแห่งแม่น้ำไนล์ อู่นี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ
7,000 ปีมาแล้ว มีทำเลอยู่ในประเทศอียิปต์ ทวีปอาฟริกาเดี่ยวนี้
สัญลักษณ์แห่งอารยธรรม อาทิ เช่น อักษรรูปภาพ ซึ่งเป็นอักษรที่
เก่าที่สุดของโลก และปิรามิดใหญ่ซึ่งเป็นสุสานฝั่งพระศพของกษัตริย์อียิปต์
โบราณ
2. ออารยธรรมแห่งลุ่มน้ำไตกริส และยูเฟรตีส วึ่งมีทำเล
อยู่ในเอเชียไมเนอร์ หรือเอเชียตะวันตก ปัจจุบันได้แก่ที่ตั้งประเทศ
ซีเรีย อิรัค และจอร์แดนน เป็นต้น มีอายุประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว
และมีชนชาติโบราณเป็นเจ้าของ เช่น พวกสุเมอร์เรียน พวกเฟนิเซียน
พวกอัสสิเรียน อารธรรมอู่นี้ ภายหลังนี้ได้เข้าไปฝั่งรากแห่งความเจริญ
ให้แก่พวกกรีกและโรมัน ในยุโีรบ
3. อู่อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำเหลือง อู่นี้มีทำเลอยู่ตอนเหนือ
ของประเทศจีนเดี๋ยวนี้มีอายุประ 4,000 ปีมาแล้ว และเป็นอุ๋ที่มี
อารยธรรมยั่งยืนตรายถึงทุกวันนี้ มีประชากรไม่ต่ำกว่า 600 ล้านคน