เมนู

สารตฺถทีปนิยา นาม วินยฏีกาย
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนาย
ทุติโย ภาโค

ปฐมปาราชิกวณฺณนา


[1] อนุปทวณฺณนนฺติ ปทมฺปทมฺปฏิวณฺณนํ ปทานุกฺกเมน
วณฺณนํ วา ฯ ภณฺฑปฺปโยชนอุทฺธารสารณาทินา กิจฺเจนาติ เอตฺถ
วิกฺกายิกภณฺฑสฺส วิกฺกีณนํ ภณฺฑปฺปโยชนํ ฯ ทาตุํ สงฺเกติเต
ทิวเส คนฺตฺวา คหณํ อุทฺธาโร ฯ อสุกสฺมึ ทิวเส ทาตพฺพนฺติ
สตุปฺปาทนํ สารณํ ฯ จตุพฺพิธายาติ ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติสมณานํ
วเสน จตุพฺพิธาย ฯ ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกานํ วเสน วา ฯ
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสีติ เหตุอตฺโถ อยํ ทิสฺวานสทฺโท อสมาน-
กตฺตุโก ยถา ฆตํ ปิวิตฺวา พลํ โหติ สีหํ ทิสฺวา ภยํ โหตีติ ฯ
ทสฺสนการณา หิ เอตํ ปริวิตกฺกนํ อโหสิ ฯ กิญฺจาปิ เอตฺถ
ภพฺพกุลปุตฺตสฺสาติ วุตฺตํ ตถาปิ อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺสาปิ
อชาตสตฺตุโน วิย อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ อิมสฺส เถรสฺสาปิ กตปาป-
กมฺมมูลวิปฺปฏิสารวเสน อธิคมนฺตราโย อโหสีติ วทนฺติ ฯ กิมฺปน
[ ม. ป. 19 ส.ป. 234-5 ]