เมนู

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
อุโปสถกรณโต1 ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺเพ-
กิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ. ตณฺฐานสมฺมชฺชนญฺจ
ตตฺถ ปทีปุชฺชลนญฺจ อาสนปญฺญปนญฺจ
ปานียปริโภชนียูปฏฺฐปนญฺจ ฉนฺทารหานํ
ภิกฺขุนํ ฉนฺทาหรณญฺจ เตสญฺเญว อกตุ-
โปสถานํ ปาริสุทฺธิยาปิ2 อาหรณญฺจ
อุตุกฺขานญฺจ ภิกฺขุคณนา จ ภิกฺขุนี-
นโมวาโท จาติ.
ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตาริ3 ภิกฺขุนํ วตฺตํ
ชานนฺเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกฺขูหิปิ4 กตานิ
ปรินิฏฺฐิตานิ โหนฺติ.