เมนู

นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ
--------------
ปกรณารมฺภคาถา
สมฺมาสมฺพุทฺธมตุลํ สสทฺธมฺมคณุตฺตมํ
อภิวาทิย ภาสิสฺสํ อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ ฯ
ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต
จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ นิพฺพานมิติ สพฺพถา ฯ
ปฐโม ปริจฺเฉโท
ตตฺถ จิตฺตํ ตาว จตุพฺพิธํ โหติ กามาวจรํ รูปาวจรํ อรูปาวจรํ
โลกุตฺตรญฺเจติ ฯ ตตฺถ กตมํ กามาวจรํ ฯ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐ-
ิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ สสงฺขาริกเมกํ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐ-
ิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ สสงฺขาริกเมกํ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิ-
คตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ สสงฺขาริกเมกํ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิ-
คตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ สสงฺขาริกเมกนฺติ อิมานิ อฏฺฐปิ โลภ-
สหคตจิตฺตานิ นาม ฯ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ
สสงฺขาริกเมกนฺติ อิมานิ เทฺวปิ ปฏิฆจิตฺตานิ1 นาม ฯ อุเปกฺขาสหคตํ
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตเมกํ อุเปกฺขาสหคตํ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตเมกนฺติ อิมานิ
1. สี. ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ ฯ