เมนู

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา
ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
ตติโย ภาโค
- - - -
ฉฏฺฐปริจฺเฉทตฺถโยชนา
[1] เอวํ ปญฺจมปริจฺเฉทวณฺณนํ กตฺวา อิทานิ ฉฏฺฐ-
ปริจฺเฉทวณฺณนํ กโรนฺโต อาห เอวนฺตฺยาทิ ฯ เอวํ วุตฺตนเยน
ตาว ปฐมํ จิตฺต...อารภนฺโต อาจริโย เอตฺตาวตาติอาทิมาห1
จิตฺตญฺจ เจตสิกญฺจ จิตฺตเจตสิกา ฯ จิตฺตเจตสิกานํ วสนํ
สมฺพชฺฌนํ จิตฺต...วโส ฯ เทฺว วิธา ปการา ยสฺส อภิธมฺมตฺถสฺส
โส ทุวิโธ ฯ อภิธมฺเม วุตฺโต อตฺโถ อภิธมฺมตฺโถ ฯ ตสฺส
รูปสฺส อนฺตรํ ตทนนฺตรํ ฯ อฏฺฐานปฺปยุตฺโต จสทฺโท รูปญฺจ
นิพฺพานญฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ อารภิสฺสตีติ อารภนฺโต โย
อาจริโย ฯ เอตฺตาวตาติ วจนํ อาทิ ยสฺส วจนสฺส ตํ
เอตฺตาวตาติอาทิ ฯ เอวนฺติ ทสฺเสตฺวาติ นิทสฺสนํ ฯ ตาวาติ
ทสฺเสตฺวาติ กิริยาวิเสสนํ ฯ จิตฺต...นาติ ทุวิธนฺติ ตติยาวิเสสนํ ฯ
1. ยทิปิ ฏีกายํ เอตฺตาวตาติอาทีติ ทสฺสติ ฯ เอตฺตาวตาติอาทิเอตฺตาวตาติอาทึ จาติ เทฺว
ปาฐา ปน เอกสทิสาเยว โหนฺติทุติยาวิภตฺติกภาวโต ฯ
อภิ.190