เมนู

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา
ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
ทุติโย ภาโค
----------
[1] ยา ธมฺมชาติ สทฺทหติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ
สทฺธา ฯ สํปุพฺโพ ธา สทฺทหเน อิตฺถิยมติยโว วาติ อ
อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย วคฺคนฺตํ วชาทีหิติอาทินา นสฺส โท ฯ
ติตฺถิยสาวกานํ อวตฺถุภูเตสู ติตฺถิยาทีสุ สทฺทหนํ นิวตฺเตตุํ
พุทฺธาทีสุ ปสาโทติ วุตฺตํ ฯ พุทฺธา อาทิ เยสํ ธมฺมาทีนํ เต
พุทฺธาทโย ฯ ปสาทนํ ปสาโท ฯ สา สทฺธา สมฺป...ขณา ฯ
สมฺปยุตฺตานนฺติ ปสาทนาติ ปเท กมฺมํ ฯ ปสาทนํ อนาวิลภาว-
กรณํ ลกฺขณเมติสฺสาติ ปสาทนลกฺขณา ฯ
[2] กถํ วิยาติ อาห อุทกปฺปสาทกมณิ วิยาติ ฯ อุทกํ
ปสาเทตีติ อุทกปฺปสาทโก โย มณิ ฯ มโนติ มหคฺฆภาวํ
คจฺฉตีติ มณิ ยํ รตนํ ฯ มนุ ญาเณ มุนาทีหิ จิ กฺวจิ
ธาตูติอาทินา นสฺส ณตฺตํ ฯ อุทกปฺปสาทโก จ โส มณิ
จาติ อุท...มณิ รญฺโญ จกฺกวตฺติสฺส อุทกปฺปสาทมณิ ฯ
อภิ.104