เมนู


ปฐมปริจฺเฉทตฺถโยชนา หน้า 1

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา
ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
ปฐโม ภาโค

ปณามคาถา
นตฺวา พุทฺธํ สุทฺธญาณํ ธมฺมญฺจสฺสาธินีหรํ
สงฺฆํ มงฺคลภาวญฺจ สีลาทิคุณภูสิตํ
สีลปญฺญาสมฺปนฺเนน สุทฺธสีเลน ภิกฺขุนา
ยาจิโต วณฺณยิสฺสามิ อภิธมฺมตฺถวิภาวินึ
อิจฺฉิตํ กตฺถจิ หิตฺวา กตา ยา สนฺติ วณฺณนา
กตฺถจิ วิรุทฺธา จาปิ น ตา สพฺพตฺถโพธกา ฯ
ปฐมปริจฺเฉทตฺถโยชนา
[๑] วิสุทฺธกรุณาญาณนฺติอาทิกา ปนายํ คาถา อาทิมฺหิ
กิมตฺถํ อาจริเยน วุตฺตา นนุ สุมงฺคลาจริโย วิเสโส อภิธมฺมตฺถ-
สงฺคหสฺส วณฺณนายํ กตาภินิเวโส ปวตฺโต ตสฺมา
ปรมวิจิตฺตนยสมนฺนาคตนฺติอาทิกํ วตฺตพฺพํ เอวํ อวตฺวา อยํ คาถา
กิมตฺถํ วุตฺตา
๑. อติเรกปเทน ภวิตำพฺพํ ฯ
อภิ. ๖๑