เมนู

ปรมตฺถมญฺชุสาย นาม วิสุทฺธิมคฺค สํวณฺณนาย
มหาฏีกาสมฺมตาย
ตติโย ภาโค
---------------
ขนฺธนิทฺเทสวณฺณนา
[1] สพฺพากาเรนาติ อุปจารากาโร อปฺปนากาโร วสีภาวา-
กาโร วิตกฺกาทิสมติกฺกมากาโร รูปาทีหิ วิรชฺชนากาโร จุทฺทสธา
จิตฺตสฺส ปริทมนากาโร ปญฺจวิธอานิสํสาธิคมากาโรติ เอวมาทินา
สพฺเพน ภาวนากาเรน ฯ ตทนนฺตราติ จิตฺตํ ปญฺญนฺติ เอวํ
เทสนากฺกเมน ปฏิปตฺติกฺกเมน จ ตสฺส สมาธิสฺส อนนฺตรา ฯ
ปญฺญา ภาเวตพฺพา สมาธิภาวนาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนาติ
สมฺพนฺโธ ฯ ปญฺญญฺจ ภาวยนฺติ เอวํ อติสงฺเขปเทสิตตฺตา
คาถาวณฺณนายํ วา สมาธิสิลาย นิฆํสิตํ1 วิปสฺสนาปญฺญาสตฺถนฺติ
เอวํ อติวิย สงฺเขเปน ภาสิตตฺตา อยํ สา ปญฺญาติ สภาวโต
วิญฺญาตุมฺปิ ตาว น สุกรา ฯ ภาวนาวิธานสฺส ปน อทสฺสิตตฺตา
ปเคว ภาเวตุํ น สุกราติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุจฺฉนฏฺเฐน ปญฺหา กมฺมํ
กิริยา กรณํ ปญฺหาว กมฺมํ ปญฺหากมฺมํ ปุจฺฉนปฺปโยโคติ
อตฺโถ ฯ กา ปญฺญาติ สรูปปุจฺฉา ฯ เกนฏฺเฐน ปญฺญาติ
1. ม. สมาธิสิลายํ สุนิสิตํ.