เมนู

ปรมตฺถมญฺชุสาย นาม วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนาย
มหาฏีกาสมฺมตาย
ทุติโย ภาโค
-------------
อนุสฺสติกมฺมฏฺฐานนิทฺเทสวณฺณนา
[1] อิโตติ เทวตานุสฺสติยา ฯ สา หิ ฉสุ อนุสฺสตีสุ
สพฺพปจฺฉา นิทฺทิฏฺฐตฺตา อาสนฺนา ปจฺจกฺขา จ ฯ อนนฺตรายาติ
ตทนนฺตรํ อุทฺทิฏฺฐตฺตา วุตฺตํ ฯ มรณสฺส สติ มรณสฺสตีติ มรณนฺตาว
ทสฺเสตุํ ตตฺถ มรณนฺติอาทิ วุตฺตํ ฯ กามญฺเจตฺถ ขนฺธานํ เภโท
ชรามรณํ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิตนฺติ1 วจนโต จุติ ขนฺธานํ วินาโส
มรณนฺติ วตฺตพฺพํ วิเสสโต ปน ตํ ชีวิตินฺทฺริยสฺส วินาสภาเวน
กมฺมฏฺฐานิกานํ ปจฺจุปฏฺฐาตีติ ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ วุตฺตํ ฯ
เตเนวาห นิทฺเทเส กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ ฯ
ตตฺถ เอกภวปริยาปนฺนสฺสาติ เอเกน ภเวน ปริจฺฉินฺนสฺส ฯ ชีวิตินฺ-
ทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ ชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธสฺส วิจฺเฉโท อายุกฺขยาทิ-
วเสน อนฺตรธานํ ฯ สมุจฺเฉทมรณนฺติ อรหโต สนฺตานสฺส สพฺพโส
อุจฺเฉทภูตํ มรณํ ฯ สงฺขารานํ ขณภงฺคสงฺขาตนฺติ สงฺขตธมฺมานํ
1. อภิ. ธา. 36/14 ฯ