เมนู

สมาธินิเทศ
อาหารเรปฏิกูลสัญญา
บัดนี้ ภาวนานิเทศแห่งอาหาเรปฏิกูลสัญญา ที่ท่านยกขึ้นแสดง
ไว้ถัดอารุปปนิเทศว่า "เอกา สญฺญา - สัญญา 1 " ดังนี้ มาถึงแล้ว
โดยลำดับ
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอาหารเรปฏิกูลสัญญานั้น ดังต่อไปนี้
สภาพใดย่อมนำมา เหตุนี้ สภาพนั้นจึงชื่อว่า อาหาร (แปล
ว่า สภาพผู้นำมา ) อาหารนั้นมี 4 อย่าง คือ กพฬิงการาหาร
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร
[สิ่งที่อาหารนำมา]
ถามว่า ก็ในอาหาร 4 อย่างนั้น อาหารอย่างไหน ย่อมนำ
อะไรมา ?
ตอบว่า กพฬิงการาหารย่อมนำโอชัฏฐมกรูป (รูปกลาปมีโอชา
เป็นที่ 8 )* มา ผัสสาหารนำเวทนา 3 มา มโนสัญเจตนาหาร
นำปฏิสนธิในภพ 3 มา วิญญาณหารนำมารูปในขณะปฏิสนธิมา
[ภัยที่เกิดเพราะอาหารเป็นเหตุ]
ในอาหาร 4 อย่างนั้น ภัยคือความนิยมยินดี ย่อมมีในเพราะ
* คือมหาภูตรูป 4 และ สี กลิ่น รส โอชา.