เมนู

ปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรค
ภาค 2
อนุสสติกัมมฐานนิเทส
มรณสติ
บัดนี้ ภาวนานิเทสแห่งมรณสติ (อันท่านจัดไว้) ถัดจาก
เทวตานุสสตินี้ ถึงแล้วโดยลำดับ
ความขาดแห่งชีวิติทรีย์ที่เนื่องอยู่กับภพอันหนึ่ง* ชื่อว่ามรณะ
ในคำว่ามรณสตินั้น ส่วนว่าสมุจเฉทมรณะ กล่าวคือความขาดเด็ดแห่ง
วัฏฏทุกข์ของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดี ขณิกมรณะ อันได้แก่ความดับ
ในขณะ ๆ แห่งสังขารทั้งหลายก็ดี สัมมติมรณะ (อันได้) ในคำของ
ชาวโลกว่า ต้นไม้ตาย โลหะตาย เป็นต้นก็ดี นั้นใด มรณะนั้น
ท่านมิได้ประสงค์เอาในคำว่ามรณสตินี้ ส่วนมรณะที่ท่านประสงค์เอา
นั้น มี 2 อย่าง คือ กาลมรณะ อกาลมรณะ ในมรณะ 2 อย่าง
นั้น กาลมรณะ ย่อมมีเพราะสิ้นบุญบ้าง เพราะสิ้นอายุบ้าง เพราะ
สิ้นทั้งสองอย่างบ้าง อกาลมรณะ ย่อมมีด้วยอำนาจกรรมอันเข้าไปตัด
(ชนก) กรรม ในมรณะเหล่านั้น มรณะใด แม้เมื่อความถึงพร้อม

* ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพ์ไว้เป็น เอกภาว. . . .ผิด ที่ถูกเป็น เอกภว. . .