เมนู

วิสุทฺธิมคฺโค นาม ปกรณวิเสโส
ตติโย ภาโค
---------
ขนฺธนิทฺเทโส
อิทานิ ยสฺมา เอวํ อภิญฺญาวเสน อธิคตานิสํสาย ถิรตราย
สมาธิภาวนาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ
จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยนฺติ เอตฺถ จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏฺโฐ สมาธิ
สพฺพากาเรน ภาวิโต โหติ ตทนนฺตรา ปน ปญฺญา ภาเวตพฺพา
สา จ อติสงฺเขปเทสิตตฺตา วิญฺญาตุมฺปิ ตาว น สุกรา ปเคว
ภาเวตุํ ตสฺมา ตสฺสา วิตฺถารํ ภาวนานยญฺจ ทสฺเสตุํ อิทํ
ปญฺหากมฺมํ โหติ กา ปญฺญา เกนฏฺเฐน ปญฺญา กานสฺสา
ลกฺขณรสปจฺจุปฏฺฐานปทฏฺฐานานิ กติวิธา ปญฺญา กถํ
ภาเวตพฺพา ปญฺญาภาวนาย โก อานิสํโสติ ฯ ตตฺริทํ วิสชฺชนํ ฯ
กา ปญฺญาติ ปญฺญา พหุวิธา นานปฺปการา ตํ สพฺพํ
วิภาวยิตุํ อารพฺภมานํ วิสชฺชนํ อธิปฺเปตญฺเจว อตฺถํ น สาเธยฺย
อุตฺตริญฺจ วิกฺเขปาย สํวตฺเตยฺย ตสฺมา อิธ อธิปฺเปตเมว สนฺธาย
วทาม กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตํ วิปสฺสนาญาณํ ปญฺญา ฯ
เกนฏฺเฐน ปญฺญาติ ปชานนฏฺเฐน ปญฺญา ฯ กิมิทํ ปชานนํ
นาม ฯ สญฺชานนวิชานนาการวิสิฏฺฐํ นานปฺปการโต ชานนํ ฯ
สญฺญาวิญฺญาณปญฺญานํ หิ สมาเนปิ ชานนภาเว สญฺญา นีลํ