เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ยมกปาฬิ (ตติโย ภาโค)

9. ธมฺมยมกํ

1. ปณฺณตฺติวาโร

(ก) อุทฺเทโส

1. ปทโสธนวาโร

(ก) อนุโลมํ

[1] (ก) กุสลา กุสลา ธมฺมา?

(ข) กุสลา ธมฺมา กุสลา?

(ก) อกุสลา อกุสลา ธมฺมา?

(ข) อกุสลา ธมฺมา อกุสลา?

(ก) อพฺยากตา อพฺยากตา ธมฺมา?

(ข) อพฺยากตา ธมฺมา อพฺยากตา?

(ข) ปจฺจนีกํ

[2] (ก) น กุสลา น กุสลา ธมฺมา?

(ข) น กุสลา ธมฺมา น กุสลา?

(ก) น อกุสลา น อกุสลา ธมฺมา?

(ข) น อกุสลา ธมฺมา น อกุสลา?

(ก) น อพฺยากตา น อพฺยากตา ธมฺมา?

(ข) น อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตา?

2. ปทโสธนมูลจกฺกวาโร