เมนู

อรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล
มหาวิภังควรรณนา
ภาค 1
อารัมภกถา
* ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระผู้เป็นที่พึ่ง
ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา พระองค์ผู้ทรง
กระทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่ง ตลอดกาลซึ่งจะ
นับประมาณมิได้ แม้ด้วยหลายโกฏิกัป ทรง
ถึงความยากลำบาก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่
สัตวโลก. ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแก่พระ
ธรรมอันประเสริฐ อันขจัดเสียซึ่งข่ายคือกิเลส
มีอวิชชาเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็น
นิตย์ ซึ่งสัตวโลกเมื่อไม่หยั่งรู้ต้องท่องเที่ยวไป
สู่ภพน้อยและภพใหญ่. ข้าพเจ้าขอถวายนมัส-
การด้วยเศียรเกล้า ซึ่งพระอริสงฆ์ ผู้ประกอบ


* องค์การศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. 2489-2506