เมนู

สมนฺตปฺปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย
อตฺถโยชนา
--------------
มหาวิภงฺควณ์ณนาย อตฺถโยชนา
อารมฺภคาถา

[1] นตฺวา อาจริยํ เสฏฺฐํ พุทฺธโฆโสติ วิสฺสุตํ
ตรนฺตํ ทุต์ตราคาธํ สพฺพํ วินยสาครํ
ยา กตา พุทฺธโฆเสน วินยฏฺฐกถา สุภา
นานานยสมากิณฺณา คมฺภีรตฺถวินิจฺฉยา
อตฺถโยชนาเมติสฺสา วจนตฺถาทิลงฺกตํ
โสตูนํ สุขโพธาย กริสฺสํ กิญฺจิมตฺตกํ ฯ
อารมฺภกถาย อตฺถโยชนา
[2] โย นาโถ กปฺปโกฏีหิปิ กปฺปโกฏิคณนายปิ อปฺปเมยฺยํ
ปเมตุํ อสกฺกุเณยฺยํ กาลํ ปญฺจมหาปริจฺจาคาทีนิ อติทุกฺกรานิ
กมฺมานิ กโรนฺโต โลกหิตาย สตฺตโลกสฺส หิตกรณตฺถาย เขทํ
กายิกเขทํ คโต มหาการุณิกสฺส ตสฺส นาถสฺส นโม นาม
นมกาโร อตฺถูติ สมฺพนฺโธ ฯ
กปฺปิยติ ปริจฺฉิชฺชิยตีติ กปฺโป ฯ โกฏิสทฺโท ปน ลกฺขสต-
สหสฺเส วตฺตติ ปุพฺพา โกฏิ น ปญฺญายตีติอาทีสุ จ ปริยนฺเต