เมนู

จตุตถสมันตปาสาทิกา
[๒๗๕] จุลลวรรค วรรณนา
กัมมักขันธก วรรณนา
[ว่าด้วยตัชชนียกรรม]
วินิจฉัยในกัมมักขันธกะเป็นที่ ๑ แห่งจุลลวรรค พึงทราบก่อน
ดังนี้ :-
บทว่า ปณฺฑุกโลหิตกา ได้แก่ ชน ๒ ในพวกฉัพพัคคีย์ คือ
ปัณฑุกะ ๑ โลหิตกะ ๑. แม้นิสิตทั้งหลายของเธอทั้ง ๒ ก็ปรากฏ
ชื่อว่า ปัณฑุกะ และ โลหิตกะ เหมือนกัน.
สามบทว่า พลวา พลวํ ปฏิมนฺเตถ มีความว่า ท่านทั้งหลาย
จงโต้ตอบให้ดี ให้แข็งแรง.
บทว่า อลมตฺถตรา จ คือเป็นผู้สามารถกว่า.
ในองค์ ๓ มี อสมฺมุขา กตํ เป็นต้น มีความว่า กรรมที่ทำ
คือ ฟ้องร้องไม่พร้อมหน้าสงฆ์ ธรรมวินัย และบุคคล, ไม่สอบถามก่อน
ทำ, ทำด้วยไม่ปฏิญญาแห่งบุคคลนั้นแล.
บทว่า อเทสนาคามินิยา ได้แก่ ทำด้วยอาบัติปาราชิก หรือ
สังฆาทิเสส.