เมนู

จตุตถสมันตปาสาทิกา
[275] จุลลวรรค วรรณนา
กัมมักขันธก วรรณนา
[ว่าด้วยตัชชนียกรรม]
วินิจฉัยในกัมมักขันธกะเป็นที่ 1 แห่งจุลลวรรค พึงทราบก่อน
ดังนี้ :-
บทว่า ปณฺฑุกโลหิตกา ได้แก่ ชน 2 ในพวกฉัพพัคคีย์ คือ
ปัณฑุกะ 1 โลหิตกะ 1. แม้นิสิตทั้งหลายของเธอทั้ง 2 ก็ปรากฏ
ชื่อว่า ปัณฑุกะ และ โลหิตกะ เหมือนกัน.
สามบทว่า พลวา พลวํ ปฏิมนฺเตถ มีความว่า ท่านทั้งหลาย
จงโต้ตอบให้ดี ให้แข็งแรง.
บทว่า อลมตฺถตรา จ คือเป็นผู้สามารถกว่า.
ในองค์ 3 มี อสมฺมุขา กตํ เป็นต้น มีความว่า กรรมที่ทำ
คือ ฟ้องร้องไม่พร้อมหน้าสงฆ์ ธรรมวินัย และบุคคล, ไม่สอบถามก่อน
ทำ, ทำด้วยไม่ปฏิญญาแห่งบุคคลนั้นแล.
บทว่า อเทสนาคามินิยา ได้แก่ ทำด้วยอาบัติปาราชิก หรือ
สังฆาทิเสส.