เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ยมกปาฬิ (ทุติโย ภาโค)

6. สงฺขารยมกํ

1. ปณฺณตฺติวาโร

(ก) อุทฺเทโส

[1] ตโย สงฺขารา – กายสงฺขาโร, วจีสงฺขาโร, จิตฺตสงฺขาโรติฯ อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขาโร, วิตกฺกวิจารา วจีสงฺขาโร, สญฺญา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาโรฯ ฐเปตฺวา วิตกฺกวิจาเร สพฺเพปิ จิตฺตสมฺปยุตฺตกา ธมฺมา จิตฺตสงฺขาโรฯ

1. ปทโสธนวาโร

(ก) อนุโลมํ

[2] (ก) กาโย กายสงฺขาโร?

(ข) กายสงฺขาโร กาโย?

(ก) วจี วจีสงฺขาโร?

(ข) วจีสงฺขาโร วจี?

(ก) จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร?

(ข) จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตํ?

(ข) ปจฺจนีกํ

[3] (ก) น กาโย น กายสงฺขาโร?

(ข) น กายสงฺขาโร น กาโย?

(ก) น วจี น วจีสงฺขาโร?

(ข) น วจีสงฺขาโร น วจี?

(ก) น จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโร?

(ข) น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ?

2. ปทโสธนมูลจกฺกวาโร