เมนู

ตติยสมันตปาสาทิกา
[อปโลกคาถา]
พระมหาเถระทั้งหลาย ผู้รู้เนื้อความในขันธกะ ได้สังคายนา
ขันธกะอันใด เป็นลำดับแห่งการสังคายนาปาฏิโมกข์ทั้ง 2. บัดนี้ถึง
ลำดับสังวรรณนาแห่งขันธกะนั้นแล้ว, เพราะฉะนั้น สังวรรณนานี้
จึงเป็นแต่อธิบายความยังไม่ชัดเจนแห่งขันธกะนั้น, เนื้อความเหล่าใด
แห่งบทเหล่าใด ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศแล้วในบทภาชนีย์, ถ้าว่า
ข้าพเจ้าจะต้องกล่าวซ้ำเนื้อความเหล่านั้น แห่งบทเหล่านั้นอีกไซร้,
เมื่อไรจักจบ. ส่วนเนื้อความเหล่าใดชัดเจนแล้ว จะมีประโยชน์อะไร
ด้วยการสังวรรณนาเนื้อความเหล่านั้น. ก็แลเนื้อความเหล่าใด ยังไม่
ชัดเจน ด้วยอธิบายและอนุสนธิ และด้วยพยัญชนะ เนื้อความเหล่านั้น
ไม่พรรณนาไว้ ใคร ๆ ก็ไม่สามารถจะทราบได้, เพราะฉะนั้น จึงมี
สิ่งวรรณนานัยเนื้อความเหล่านั้น ดังนี้ :-
มหาขันธก วรรณนา
[โพธิกถา]
[1] ในคำว่า "เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลายํ
วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิกสมฺพุทฺโธ"

นี้