เมนู

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
จตุตฺโถ ภาโค
---------
มหาวคฺควณฺณนา
-----------
มหาวคฺเค มหาขนฺธกวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
[1] อิทานิ อุภโตวิภงฺคานนฺตรํ สงฺคหมาโรปิตสฺส
มหาวคฺคจุลฺลวคฺคสงฺคหิตสฺส ขนฺธกสฺส อตฺถสํวณฺณนํ อารภิตุกาโม
อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺขานนฺติอาทิมาห ฯ
[2] ตตฺถ อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺขานนฺติ อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺข-
วิภงฺคานํ ฯ ปาฏิโมกฺขคฺคหเณน เหตฺถ เตสํ วิภงฺโค อเภเทน
คหิโต ฯ ยํ ขนฺธกํ สงฺคายึสูติ สมฺพนฺโธ ขนฺธานํ สมูโห
ขนฺธโก ฯ ขนฺธานํ วา ปกาสนโต ทีปนโต ขนฺธโก ฯ ขนฺธาติ
เจตฺถ ปพฺพชฺชูปสมฺปทาทิวินยกมฺมสงฺขาตา จาริตฺตวาริตฺตสิกฺขา-
ปทสงฺขาตา จ ปญฺญตฺติโย อธิปฺเปตา ฯ ปพฺพชฺชาทีนิ หิ
[ มหาวคฺคสิส ปฐโม ภาโค องฺเก 1 ]