เมนู

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
ตติโย ภาโค
-------------------
เตรสกกณฺฑวณฺณนา
[1] อิทานิ ปาราชิกสํวณฺณนาสมนนฺตรา ยา เตรสกาท-
สํวณฺณนา สมารทฺธา ตสฺสาปิ
อนากุลา อสนฺเทหา ปริปุณฺณวินิจฺฉยา
อตฺถพฺยญฺชนสมฺปนฺนา โหติ สารตฺถทีปนี ฯ
[2] เตรสกสฺสาติ เตรส สิกฺขาปทานิ ปริมาณานิ อสฺส
กณฺฑสฺสาติ เตรสกํ ฯ ตสฺส เตรสกสฺส กณฺฑสฺสาติ อตฺโถ ฯ
[3] อนภิรโตติ อญฺญตฺถ คิหิภาวํ ปฏฺฐยมาโน วุจฺจติ
อิธ ปน กามราควเสน อุกฺกณฺฐิตตาย วิกฺขิตฺตจตฺตตาย
สมนฺนาคโต อธิปฺเปโตติ อาห วิกฺขิตฺตจิตฺโตติอาทิ ฯ
[4] สญฺเจตนิกาติ เอตฺถ สํสทฺโท วิชฺชมานตฺถตาย
สาตฺถโกติ ทสฺเสนฺโต อาห สํวิชฺชติ เจตนา อสฺสาติ ฯ ตตฺถ
เจตนาติ วิติกฺกมวสปฺปวตฺตา ปุพฺพภาคเจตนา ฯ อสฺสาติ สุกฺก-
[ ม. ป. 217-20 สมนฺตปาสาทิกาย ทุติโย ภาโค องฺเก 2-3 ]