เมนู

สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา
(ตติโย ภาโค)
--------------
มหาวคฺค วณฺณนา
มหาวคฺเค
มหาขนฺธก วณฺณนา
----------------
อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺขานํ สงฺคีติสมนนฺตรํ
สงฺคายึสุ มหาเถรา ขนฺธกํ ขนฺธโกวิทา ฯ
ยํ ตสฺสทานิ สมฺปตฺโต ยสฺมา สํวณฺณนากฺกโม
ตสฺมา โหติ อยนฺตสฺส อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ
ปทภาชนิเย อตฺถา เย หิ เยสํ ปกาสิตา ฯ
เต เจ ปุน วเทยฺยาม ปริโยสานํ กทา ภเว ฯ
อุตฺตานา เจว เย อตฺถา เตสํ สํวณฺณนาย กึ
อธิปฺปายานุสนฺธีหิ พฺยญฺชเนน จ เย ปน ฯ
อนุตฺตานา น เต ยสฺมา สกฺกา ญาตุํ อวณฺณิตา
เตสํเยว อยํ ตสฺมา โหติ สํวณฺณนานโยติ ฯ
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา
เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธติ เอตฺถ กิญฺจาปิ

เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายนฺติอาทีสุ วิย กรณวจเนน
วิเสสการณํ นตฺถิ วินยํ ปตฺวา ปน กรณวจเนเนว อยมภิลาโป