เมนู

มงฺคลตฺถทีปนิยา
ทุติโย ภาโค

ปญฺจมคาถายตฺถวณฺณนา
[1] ปญฺจมคาถายํ ฯ ทานนฺติ ทานเจตนา ฯ ธมฺมจริยาติ
ธมฺมสฺส จริยา กรณํ ฯ ญาตกานนฺติ อตฺตโน ญาตีนํ สงฺคโห ฯ
อนวชฺชานีติ อนวชฺชานิ อนินฺทิตานิ อครหิตานิ อุโปสถกมฺมาทีนิ ฯ
เอตนฺติ ยญฺจ ทานํ ยา จ ธมฺมจริยา โย จ ญาตกสงฺคโห
ยานิ จ อนวชฺชกมฺมานิ อิทํ ทานาทิ จตุพฺพิธํ อุตฺตมํ มงฺคลนฺติ
คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร ฯ
ทานกถา
[2] ทานํ นาม จาคเจตนาวิรติเทยฺยธมฺมวเสน ติวิธํ โหติ ฯ
ตถา หิ สทฺธา หิรียํ กุสลญฺจ ทานนฺติ อฏฺฐกงฺคุตฺตเร ทานสุตฺเต1
จาคเจตนา ทานํ นาม ฯ
ตตฺถ สทฺธาติ ยาย สทฺธาย ทานํ เทติ สา สทฺธา ฯ
หิรียนฺติ ยาย หิริยา ทานํ เทติ สาว อธิปฺเปตา ฯ กุสลญฺจ
ทานนฺติ อนวชฺชญฺจ ทานนฺติ ตพฺพณฺณนา2
อภยํ เทตีติ อาคตฏฺฐาเน วิรติ ทานํ นาม ฯ ตตฺถ อภยทานํ

1. องฺ. อฏฺฐก. 23/240. 2. มโน. ปู. 3/288.