เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ยมกปาฬิ (ปฐโม ภาโค)

1. มูลยมกํ

(ก) อุทฺเทโส

1. มูลวาโร

1. กุสลา ธมฺมา

(1) มูลนโย

[1] (ก) เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?

[2] (ก) เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?

[3] (ก) เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?

(2) มูลมูลนโย

[4] (ก) เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?

[5] (ก) เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?

[6] (ก) เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา?

(ข) เย วา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา?