เมนู

มงฺคลตฺถทีปนิยา
ปฐโม ภาโค
---------
ปณามคาถา
[1] พุทฺโธ โย มงฺคลตฺถีนํ มงฺคลํ อิติ วิสฺสุโต
เทสโก มงฺคลตฺถานํ มงฺคลนฺตํ นมามิหํ ฯ
ธมฺโม โย มงฺคลตฺถีนํ มงฺคลํ อิติ วิสฺสุโต
โชตโก มงฺคลตฺถานํ มงฺคลนฺตํ นมามิหํ ฯ
สงฺโฆ โย มงฺคลตฺถีนํ มงฺคลํ อิติ วิสฺสุโต
การโก มงฺคลตฺถานํ มงฺคลนฺตํ นมามิหํ ฯ
อิจฺเจวํ มงฺคลานมฺเม ปณาโม สุกโต อหุ
ตพฺพาหสา1 อหํ หุตฺวา อนฺตรายวินาสโก
มงฺคลทีปกํ ยนฺตํ มงฺคเลน สุเทสิตํ
มงฺคลสุตฺตนาเมน วิสฺสุตํ อติอาณกํ
มงฺคลตฺถญฺจ ปาณีนํ กถิตสฺสิธ เกนจิ
โกฏิลกฺเขสุ ยสฺสาณา จกฺกวาเฬสุ ปตฺถฏา
นานาคนฺเถสุ สารตฺถํ วิโลเกตฺวา ตมาทิย
ตสฺสตฺถํ ทีปยิสฺสามิ ตํ สุณาถ สมาหิตาติ ฯ
1. ตพฺพาหสาติ ตงฺการณาติ อตฺโถ ฯ