เมนู

คัณฐธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพท์แปล ภาค 7

เรื่องบุตรนายโคฆาตก์
1. 3/18 ตั้งแต่ สตฺถา ตํ อามนฺเตตฺวา อุปาสก ตฺวํ
เป็นต้นไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อามนฺเตตฺวา ทรงเรียกแล้ว ตํ โคฆาตก-
ปุตฺตํ ซึ่งบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้น วตฺวา ตรัสแล้วว่า อุปาสก
ดูก่อนอุบาสก ตฺวํ อ. ท่าน มหลฺลโก เป็นคนแก่ ปริปกฺกสรีโร
เป็นผู้มีสรีระอันแก่รอบแล้ว ปณฺฑุปลาสสทิโส เป็นผู้เช่นกับด้วยใบไม้
อันเหลือง ( อสิ ) ย่อมเป็น กุสลปาเถยฺยํ อ. วัตถุอันเกื้อกูลในทาง
คือกุศล ปรโลกคมนาย เพื่ออันไปสู่โลก ณ เบื้องหน้า นตฺถิ ย่อมไม่มี
ตว แก่ท่าน ตฺวํ อ. ท่าน กโรหิ จงกระทำ ปติฏฺฐํ ซึ่งที่เป็นที่ตั้ง
เฉพาะ อตฺตโน เพื่อตน ปณฺฑิโต ภว จงเป็นบัณฑิต มา พาโล
( ภว ) จงอย่าเป็น เป็นคนพาล อิติ ดังนี้ กโรนฺโต เมื่อจะทรง
กระทำ อนุโมทนํ ซึ่งอันอนุโมทนา อภาสิ ได้ทรงภาษิตแล้ว คาถา
ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหล่านี้ว่า