เมนู

คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพท์แปล ภาค 6
เรื่องโพธิราชกุมาร
1.4/8 ตั้งแต่ สตฺถา อินนฺตสฺส ปุพฺพกมฺมํ ทสฺเสตฺวา เป็นต้นไป
สตฺถา อฺ พระศาสดา ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว ปุพฺพกมฺมํ
ซึ่งกรรมในกาลก่อน อิทํ นี้ ตสฺส โพธิราชกุมารสฺส ของพระโพธิ-
ราชกุมารนั้น วตฺวา ตรัสแล้วว่า กุมาร ดูก่อนพระกุมาร หิ ก็ สฺเจ
ถ้าว่า ตฺวํ อ. พระองค์ อาปชฺชิสฺส จักทรงถึงทั่ว อปฺปมาทํ ซึ่งความ
ไม่ประมาท สทฺธึ พร้อม ภริยาย ด้วยพระชายา เอกสฺมึปิ วเย ในวัย
แม้วัยหนึ่ง ตทา ในกาลนั้นไซร้ ปุตฺโต วา อ. พระโอรสหรือ ธีตา
วา หรือว่า อ.พระธิดา อุปฺปชฺเชยฺย พึงเกิดขึ้น เอกสฺมึปิ วเย ใน
วัยแม้วัยหนึ่ง ปน ก็ สเจ ถ้าว่า โว แห่งพระองค์ ท. หนา เอโกปิ
ปุคฺคโล อ. บุคคลแม้คนหนึ่ง อฺปมตฺโต จักเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว
อภวิสฺส จักได้เป็นแล้วไซร้ ปุตฺโต วา อ. พระโอรสหรือ ธีตา วา
หรือว่า อ. พระธิดา ปฏิจฺจ จักอาศัยแล้ว ตํ อปฺปมตฺตปุคคลํ ซึ่ง
บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว อุปฺปาชฺชิสฺส จักเกิดขึ้น กุมาร ดูก่อน
พระกุมาร หิ ก็ อตฺตา อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล มญฺญมาเนน
ผู้สำคัญอยู่ อตฺตานํ ซึ่งตน ปิยํ ว่าเป็นที่รัก อปฺปมตฺเตน ผู้ไม่ประมาท
แล้ว ตีสุปิ วเยสุ ในวัย ท. แม้สาม รกฺขิตพฺโพ พึงรักษา (อตฺตา)
อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล อสกฺโกนฺเตน ผู้ไม่อาจอยู่ (รกขิตุํ)