เมนู

18. มลวรรควรรณนา
1. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์* [ 182 ]
[ข้อความเบื้องต้น]
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของ
นายโคฆาตก์คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "ปณฺฑุปลาโสว-
ทานิสิ เป็นต้น.
[นายโคฆาตก์สั่งให้ภรรยาปิ้งเนื้อ]
ดังได้สดับมา นายโคฆาตก์คนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ฆ่าโค
แล้วถือเอาเนื้อล่ำ ให้ปิ้งแล้ว นั่งพร้อมด้วยบุตรและภริยาเคี้ยวกิน
เนื้อ และขายด้วยราคา. เขาทำโคฆาตกกรรม (การงานของคนฆ่า
โค) อยู่อย่างนี้ตลอด 55 ปี มิได้ถวายยาคูหรือภัตรแม้มาตรว่า
ทัพพีหนึ่งในวันหนึ่งแด่พระศาสดา ซึ่งประดับอยู่ในวิหารใกล้. เขา
เว้นจากเนื้อเสีย ย่อมไม่บริโภคภัตร. วันหนึ่ง เขาขายเนื้อในตอน
กลางวันแล้ว ให้ก้อนเนื้อกันหนึ่งแก่ภริยา เพื่อปิ้ง เพื่อประโยชน์
แก่ตนแล้วได้ไปอาบน้ำ.
ลำดับนั้น สหายของเขามาสู่เรือนแล้ว พูดกะภริยาว่า "หล่อน
จงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันหน่อยหนึ่ง, (เพราะ) แขกมาที่เรือนฉัน."

* พระมหาฟื้น ป.ธ. 9 (ปัจจุบันเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) วัดสามพระยา แปล.