เมนู

คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพท์แปล ภาค 1

1. 1/2 ตั้งแต่ปณามคาถา เป็นต้นไป
ปณามคาถา อ. คาถาอันแสดงซึ่งอันนอบน้อม ท. ว่า
อหํ อ. ข้าพเจ้า (พุทฺธโฆสาจริโย) ชื่อว่าพุทธโฆสาจารย์ เถเรน
อันพระเถระ กุมารกสฺสเปน ชื่อว่ากุมารกัสสป ทนฺเตน ผู้ฝึกแล้ว
สมจารินา ผู้ประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติ ถิรเจตสา ผู้มีจิตมั่นคง
สทฺธมฺมฏฺฐิติกาเมน ผู้ใคร่เพื่ออันตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรม อาสึสมาเนน
ผู้หวังอยู่ว่า สตฺถา อ. พระศาสดา โกวิโท ผู้ทรงฉลาด ธมฺมาธมฺเมสุ
ในธรรมและสภาพมิใช่ธรรม ท. สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท ผู้มีบทแห่ง
พระสัทธรรมอันถึงพร้อมแล้ว กรุณาเวคสมุสฺสหิตมานโส ผู้มีฉันทะ
อันมีในใจอันกำลังแห่งพระกรุณาให้อาจหาญขึ้นพร้อมแล้ว อาคมฺม
ทรงอาศัยแล้ว การณํ ซึ่งเหตุ ตํ ตํ นั้นนั้น เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว
ธมฺมปทํ ซึ่งพระธรรมบท สุภํ อันงาม ยํ เว ใดแล ปีติปาโมชฺช-
วฑฺฒนํ อันเป็นเครื่องยังปีติและปราโมทย์ให้เจริญ เทวมนุสฺสานํ แก่
เทวดาและมนุษย์ ท. อตฺถวณฺณนา อ. กถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อ
ความ ตสฺส ธมฺมปทสฺส แห่งพระธรรมบทนั้น ยา ใด ปรมฺปราภตา
อันอาจารย์นำสืบ ๆ กันมาแล้ว นิปุณา อันละเอียด สณฺฐิตา ตั้งอยู่
พร้อมแล้ว ทีปภาสาย โดยภาษาแห่งชาวเกาะ ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ