เมนู

6. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา
------
1. ราธตฺเถรวตฺถุ. [ 60 ]
"นิธีนํว ปวตฺตารนฺติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อายสฺมนฺตํ ราธํ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร คิหิกาเล สาวตฺถิยํ ทุคฺคตพฺราหฺมโณ อโหสิ.
โส "ภิกฺขูนํ สนฺติเก ชีวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา วิหารํ คนฺตฺวา
อปหริตํ กโรนฺโต ปริเวณํ สมฺมชฺชนฺโต มุขโธวนาทีนิ ททนฺโต
วิหาเร วสิ. ภิกฺขูปิ นํ สงฺคณฺหึสุ ปพฺพาเชตุํ ปน น อิจฺฉนฺติ.
โส ปพฺพชฺชํ อลภมาโน กิโส อโหสิ.
อเถกทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกํ โวโลเกนฺโต ตํ
พฺราหฺมณํ ทิสฺวา "กินฺนุ โขติ อุปธาเรนฺโต อรหา ภวิสฺสตีติ
ญตฺวา สายณฺหสมเย วิหารจาริกํ จรนฺโต วิย พฺราหฺมณสฺส
สนฺติกํ คนฺตฺวา "พฺราหฺมณ กึ กโรนฺโต วิจรสีติ อาห.
"ภิกฺขูนํ วตฺตปฺปฏิวตฺตํ กโรมิ1 ภนฺเตติ อาหฺ "ลภสิ เตสํ
สนฺติกา สงฺคหนฺติ. "อาม ภนฺเต อาหารมตฺตํ ลภามิ น ปน มํ
ปพฺพาเชนฺตีติ. สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ตมตฺถํ ปุจฺฉิตฺวา "ภิกฺขเว อตฺถิ โกจิ อิมสฺส พฺราหฺมณสฺส
อธิการํ สรนฺโตติ ปุจฺฉิ. สารีปุตฺตตฺเถโร "อหํ ภนฺเต สรามิ,
1. สี. ม. ยุ. กโรนฺโต.