เมนู

4. ปุปฺผวคฺควณฺณนา
----------
1. ปฐวีกถาปสุต ปญฺจสตภิกฺขุ วตฺถุ. [ 33 ]
โก อิมํ ปฐวึ วิเชสฺสตีติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา สาวตฺถิยํ
วิหรนฺโต ปฐวีกถาปสุเต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร ภควตา สทฺธึ ชนปทจาริกํ จริตฺวา เชตวนํ อาคนฺตฺวา
สายณฺหสมเย อุปฏฺฐานสาลายํ นิสินฺนา อตฺตโน1 คตคตฏฺฐาเน
อสุกคามโต อสุกคามคมนฏฺฐาเน สมํ วิสมํ กทฺทมพหุลํ สกฺขรพหุลํ
กาฬมตฺติกํ ตมฺพมตฺติกนฺติ ปฐวีกถํ กเถสุํ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "ภนฺเต อมฺเหหิ
วิจริตฏฺฐาเน ปฐวีกถายาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว เอสา พาหิรปฐวี นาม
ตุมฺเหหิ อชฺฌตฺติกปฐวิยํ ปริกมฺมํ กาตุํ วฏฺฏตีติ วตฺวา อิมา เทฺว
คาถา อภาสิ
"โก อิมํ ปฐวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกญฺจ อิมํ สเทวกํ ?
โก ธมฺมปทํ สุเทสิตํ
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ ?
เสโข ปฐวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกญฺจ อิมํ สเทวกํ

1. สี. ม. ยุ. อตฺตนา.