เมนู

ประมวล
ปัญหาและเฉลยบาลีไวยากรณ์
[ ข้อความทั่วไป ]
ถ. บาลีไวยากรณ์ว่าด้วยเรื่องอะไร ? แบ่งเป็นกี่ภาค ? อะไร
บ้าง ?
ต. ว่าด้วยเรื่องระเบียบถ้อยคำสำนวน และระเบียบหนังสือใน
ภาษาบาลีทั่วไป. แบ่งเป็น 4 ภาค คือ อักขรวิธี 1 วจีวิภาค 1
วากยสัมพันธ์ 1 ฉันทลักษณ์ 1. [ อ. น. ] .
ถ. ผู้ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
ต. ได้รับประโยชน์ คือ ความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีว่า
อะไรเป็นอะไร เป็นเหตุให้ใช้ถ้อยคำสำนวนถูกต้อง ได้ระเบียบตาม
ภาษานิยม เช่นเดียวกับผู้เรียนไวยากรณ์ภาษาไทยฉะนั้น. [ อ.น. ]
ถ. ลักษณะอักขรวิธีและวจีวิภาค แผกกันอย่างไร ?
ต. อักขวิธี เป็นวิธีว่าด้วยตัวอักษร เช่นวิธีก่อน วิธีต่อตัว
อักษร จัดวรรคตอนในส่วนตัวอักษร เป็นต้น. วจีวิภาร เป็นการแบ่ง
คำพูดที่ประกอบด้วยตัวอักษรหลายตัวรวมกันเข้าเป็นคำ ๆ จำแนก
คำพูดเหล่านั้นออกเป็นอย่าง ๆ ตามลักษณะของคำพูด เช่นคำพูดที่
เป็นชื่อจัดไว้พวกหนึ่ง คำพูดเป็นกิริยาจัดไว้พวกหนึ่ง ดังนี้เป็นต้น.
[ 2467 ]