เมนู

อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๒
พระโศภนคณาภรณ์ (สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๙)
วัดบวรนิเวศวิหาร เรียบเรียง
๑. ในวากยสัมพันธ์ ภาคที่ ๓ ตอนต้น ท่านได้แสดงแบบ
สัมพันธ์ไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เป็นหลักทั่วไป, ส่วนสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้
ทั่วไป ยังมีอีก จักได้แสดงไว้ต่อไป กับทั้งศัพท์พิเศษเป็นต้น ที่เห็น
ว่าควรรู้, ระเบียบในการแสดงจักอาศัยแบบที่ท่านวางไว้เป็นหลัก.
นักเรียนเมื่อรู้แบบสัมพันธ์ที่ท่านแสดงไว้ในวายกสัมพันธ์ ภาคที่ ๓
ตอนต้นนั้นแล้ว ก็ควรทราบสัมพันธ์นอกจากนั้นที่แสดงในหนังสือนี้
เพื่อการศึกษาวิธีประกอบคำพูดเข้าเป็นพากย์ จะได้สะดวกดี ตาม
ประสงค์แห่งการศึกษาวากยสัมพันธ์.
อธิบาย :
[ ๑ ] แบบสัมพันธ์ในวากยสัมพันธ์ ภาคที่ ๓ ตอนต้น
เป็นแบบที่ใช้เป็นหลักทั่วไป, ได้อธิบายแล้วในอธิบายวากยสัมพันธ์
ภาคที่ ๓ เล่ม ๑. ในอธิบายนั้นได้แสดงชื่อสัมพันธ์ที่ต่างจากในแบบ
แต่มีอรรถ (ความหมายที่ใช้) เป็นอย่างเดียวกันกับชื่อสัมพันธ์ในแบบ
ไว้ในข้อนั้น ๆ ที่มีอรรถเดียวกันด้วย. ชื่อสัมพันธ์เหล่านั้น แสดงไว้
ในข้อดังต่อไปนี้ :-

๑. เวลานี้ เป็น สมเด็จพระญาณสังวร.