เมนู

อุภัยพากยปริวัตน์
ภาคที่ 1
1. วิธีเรียงความภาษามคธ ไม่เหมือนเรียงภาษาไทย ใช้
กลับกัน เช่นคำไทยว่า สาวก ของพระพุทธเจ้า คำมคธต้องเรียง
กลับกันว่า ของพระพุทธเจ้า สาวก ดังนี้

ประโยคเหล่านี้ผู้เรียนจงแปลเป็นไทย
1. พุทฺธสฺส สาวโก 14. รุกฺขสฺส สุสิเร อหิ
2. ธมฺเม ปสาโท 15. โกฏฺเฐ วีหโย
3. สาวกานํ สงฺโฆ 16. กริโน ทนฺตา
4. อาจริยสฺส สิสฺสา 17. มนฺตนํ สมาคโม
5. คาเม อาวาโส 18. รุกฺเข สิขี
6. คาเมสุ ทารกา 19. ทณฺฑิสฺส หตฺเถ ทณฺโฑ
7. อาจริยมฺหิ คารโว 20. เสฏฺฐิมฺหิ วิสฺสาโส
8. สงฺฆสฺส วิหาโร 21. วเช ปสโว
9. อุปชฺฌายสฺส ปตฺโต 22. ปพฺพตสฺส สิขเร เกตุ
10. ขตฺติยานํ กุมารา 23. เสตุมฺหิ รโถ
11. อคฺคิโน ขนฺโธ 24. ครุโน ปุตฺตา
12. อิสีนํ อสฺสโม 25. กุมารานํ ครโว
13. อริมฺหา อุตฺราโส 26. วิญฺญูนํ โอวาโท