เมนู

คำปรารภ
เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ ซึ่งพรรณนาความเป็นไปแห่งพระ
บรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลาย ไม่ปรากฏในบาลีประเทศซึ่งสู่
สังคีติจนตลอดเรื่องสักแห่งเดียว มีมาในบาลีประเทศนั้น ๆ เพียง
เป็นท่อน ๆ เช่นเรื่องประสูติ มาในมหาปทานสูตรแห่งทีฆนิกาย
มหาวรรค1 เรื่องครั้งยังทรงพระเยาว์ มาในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย2
เรื่องตั้งแต่ปรารภเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชา จนภิกษุปัญจวัคคีย์
สำเร็จพระอรหัตผล มาในปาสราสิสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย
มูลปัญญาสก3 เรื่องเสด็จออกบรรพชาแล้วบำเพ็ญทุกรกิริยาจนได้
ตรัสรู้ มาในมหาสัจจกสูตรแห่งมัชฌิมนิกาย มูลปัญญาสก4 เรื่อง
ตั้งแต่ตรัสรู้แล้ว จนถึงอัคคสาวกบรรพชา มาในมหาวรรคแห่งพระ
วินัย5 ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้น ๆ มาในพระสูตรต่าง ๆ หลายสถาน
ตอนใกล้จะนิพพานจนถึงนิพพานแล้ว มัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราทำ
การถวายพรเพลิงพระพุทธสรีระแล้วแบ่งพระสารีริกธาตุไว้บ้าง แจก
ไปในพระนครอื่น ๆ บ้าง มาในมหาปรินิพพานสูตรแห่งทีฑนิกาย
มหาวรรค6 เรื่องสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยตั้งไว้เป็นแบบแผน
มาในจูฬวรรคแห่งพระวินัย7 เรื่องนอกจากนี้ มาในบาลีบ้าง ใน
อรรถกถาบ้าง มีจนตลอดเรื่อง แต่หนังสือที่อาจารย์ในปางก่อน

1. ที. มหา. 10/1. 2. องฺ. ติก. 21/183. 3. ม. มู. 12/312. 4. ม. มู. 12/437.
5. มหาวคฺค. 4/1-72. 6. ที. มหา. 10/181-185. 7. จุลฺลวคฺค. 7/479-522.