เมนู

ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2
ทุกะ หมวด 2
อริยบุคคล 2
อริยบุคคล 2
พระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษา
พระอเสขะ พระผู้ไม่ต้องศึกษา
องฺ. ทุก. 20/80.
อธิบาย : พระอริยบุคคล 7 เบื้องต้น ชื่อว่าพระเสขะ เพราะ
เป็นผู้ยังต้องปฏิบัติเพื่อมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป. พระอริยบุคคลผู้ตั้ง
อยู่ในพระอรหัตตผล ชื่อว่าพระอเสขะ เพราะเสร็จกิจอันจะต้องทำ
แล้ว [จงดูอริยบุคคล 8].
กัมมัฏฐาน 2
สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา.
องฺ. ทุก. 20/77.
อธิบาย : กัมมัฏฐานเนื่องด้วยบริกรรม ไม่เกี่ยวกับปัญญา
จัดเป็นสมถกัมมัฏฐาน. กัมมัฏฐานเนื่องด้วยทัสสนะทางใจ ในคติ