เมนู

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พระเถระแต่ปางก่อนเคยถวายเทศนา
นมตฺถุ สุคตสฺส
วิสฺสนา นาม ปญฺญา ยถาภูตตฺถทสฺสนี
ปญฺญา นาเมตฺถ จิตฺเตหิ สห ชาโตว เกหิจิ
เอโก สภาวธมฺโม ว ยถาภูตปฺปชานโน
สพฺพายาปายุปายตฺถ- ธมฺเมสุ เยสุ เกสุจิ
โกสลฺลตาย ปวตฺโต รูเปโสฺวภาสสาทิโส.
ตํ ปญฺญํ ภาวยนฺเตหิ โยคาวจรสาธุภิ
อุคฺคโห จ ปริปุจฺฉา จ ปริยาปุณนมฺปิ จ
ธารณญฺจ สซฺฌาโย จ อโถปิ ปจฺจเวกฺขณํ
สุฏฐุ สมฺปาทยิตพฺพํ ปณฺฑิตาเจรสนฺติเก.
ยา ยา นิรตฺถกา โลเก มิจฺฉาคาหิกทิฏฺฐิโย
สพฺพา ญาเณน โอคยฺห วชฺเชตพฺพาว สพฺพโส
ยา สาสนาคตา ปญฺญา สมฺโมทยตฺถคามินี
อริยา เสฏฺฐา นิพฺเพธิกา ทุกฺขสงฺขยคามินี.
สาเยว ภาวยิตพฺพา นิยฺยานิกา อสํหิรา
กตญาณปริจฺจเยหิ เตหิ ธีเรหิ สาธุภิ