เมนู

พระมงคลวิเสสกถา
นมตฺถุ สุคตสฺส
อายุํ วณฺณํ ยสํ กิตฺตึ สคฺคํ อุจฺจากุลีนตํ
รติโย ปตฺถยาเนน อุฬารา อปราปรา
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต
ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ1.

บัดนี้ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในมงคลวิเสสกถา ฉลอง
พระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ตามพระบรมราชประสงค์
เป็นปสาทนียกถามังคลานุโมทนา ในพระมหามงคลสมยาภิลักขิตกาล
ด้วยสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า เมื่ออภิลักขิตกาลโดยนิยม
ดิถีที่ครบ 3 ในกาฬปักษ์โปฏฐปทามาส ซึ่งตรงกับพระบรมมหา
ประสุติมงคลทินกาล โดยจันทรคติ มาถึงโดยกาลนิยมแล้ว ทรงเริ่ม
พระราชกุศล ดำรัสสั่งให้เจ้าพนักงานเชิญพระชนมพรรษาสมปฏิมากร
มาประดิษฐาน ณ พระแท่น ทรงสักการบูชา ด้วยราชาภิมานน
สักการามิสภัณฑ์ ประทีปธูปเทียนสุคนธชาติระเบียบกุสุมมาลาอติเรก
สักการ พระราชทานไตรจีวรพัสตร์ในพระสงฆ์ นิยมเท่าพระ
ชนมพรรษากาล ให้ได้บริโภคแล้วสวดธรรมสาธยาย ถวายพระ

1. องฺ. ปญฺจก. 22/53.