เมนู

ศาสนพิธี
เล่ม 2

บทนิเทศ
ความรู้เรื่องศาสนพิธีย่อมมีกว้างขวางลึกซึ้งประณีตขึ้นเป็นชั้น ๆ ยิ่งรู้กว้าง
และประณีตเพียงไร ก็ย่อมเป็นประโยชน์อันไพศาลแก่การพระศาสนาเพียงนั้น เพราะ
พิธีแต่ละอย่างที่เกิดเป็นความนิยมในพระศาสนานี้ ย่อมเกิดมีโดยเหตุผล และมี
จุดหมายทั้งในบั้นต้นและในบั้นปลายทุกพิธีไม่ใช่เกิดมีนิยมกันขึ้นลอยๆ โดยไร้
เหตุผล ถ้านักศึกษาไม่ศึกษาให้รู้เหตุผลต้นปลาย และจุดมุ่งหมายลึกซึ้งแล้ว อาจจะ
ไม่เข้าใจเรื่องของพิธีบางประการก็ได้และอาจเห็นเป็นความรุ่มร่ามไร้สาระไปเลย
หรือไม่ก็อาจงมงายในการปฏิบัติผิดเพี้ยนจนเกินกว่าเหตุได้ ทั้งนี้เพราะกาลเวลาที่เกิด
พิธีนิยมบางอย่างนั้นล่วงเลยมานาน ฉะนั้น จึงจำต้องศึกษาให้ละเอียดเป็นชั้น ๆ
สูงขึ้นโดยลำดับ จะได้เป็นประโยชน์แก่การพระศาสนาอย่างแท้จริง
ในศาสนพิธี เล่ม 1 ได้แสดงพิธี 4 หมวด คือ
(1) หมวดกุศลพิธี ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล
(2) หมวดบุญพิธี ว่าด้วยพิธีทำบุญ
(3) หมวดทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทาน และ
(4) หมวดปกิณกะ ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด