เมนู

ประมวลปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ
นักธรรมชั้นโท
ข้อความทั่วไป
ถาม. คำว่า ลัทธิ และศาสนา นั้น ประสงค์ความอย่างไร ?
อธิบาย.
ตอบ. ประเพณีที่นิยมทำสืบ ๆ มา ตลอดจนความเชื่อถือ
(ในทางศาสนาทั่ว ๆ ไป) และพิธีหรือเครื่องยึดถือเป็นต้น รวม
เรียกว่าลัทธิ คำสอนที่มีอยู่ในศาสนานั้น ๆ (หมายเฉพาะศาสนธรรม)
ซึ่งท่านผู้เป็นโจกแห่งหมู่แสดงไว้ เรียกว่าศาสนา.
ราชกวี
ถ. พระพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์อย่างไร จึงได้ทรงมอบให้
สงฆ์เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารคณะ ? อธิบาย.
ต. พระองค์มีพระพุทธประสงค์ จะทรงประดิษฐานพระพุทธ-
ศาสนาให้เป็นหลักมั่นคง ทรงมุ่งประโยชน์ของมหาชนยิ่งกว่าผลส่วน
พระองค์เอง จึงได้ทรงอนุญาตมอบให้สงฆ์เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารคณะ.
ราชกวี
ถ. จงยกตัวอย่างสังฆกรรมอะไร ต้องการสงฆ์ จตุวรรค
ปัญจวรรค ทสวรรค วีสติวรรค ?