เมนู

ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค
ปริเฉทที่ 2
[สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท]
หมวด 2
ถาม. บุคคลเช่นไรเรียกว่า อริยบุคคล ? อริยบุคคลนั้น มี
กำหนดภูมิธรรมเพียงไร ?
ตอบ. บุคคลผู้ไกลจากกิเลสเรียกว่า อริยบุคคล. มีกำหนด
ภูมิธรรมต่างกันเป็นชั้น ๆ ดังนี้ -
1. พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ 3 คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส.
2. พระสกทาคามี ละสังโยชน์ได้ 3 เหมือนพระโสดาบัน
กับทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง.
3. พระอนาคามี ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ทั้ง 5.
4. พระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ทั้ง 10.
ส. ป.
ถ. พระอริยบุคคล 2 ต่างจากพระอริยบุคคล 8 อย่างไร ?
ต. ต่างจากพระอริยบุคคล 8 อย่างนี้ คือ พระเสขะ หมาย
เอาพระอริยบุคคล 7 เบื้องต้น พระอเสขะ หมายเอาพระผู้ตั้งอยู่