เมนู

อุปกรณ์สังคีติกถา
[นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท - เอก]

เริ่มเรื่องสังคีติ
สังคีติ แปลว่า ร้อยกรอง โดยความหมาย ในที่นี้ได้แก่ร้อย
กรองธรรมวินัย คือจัดธรรมวินัยให้เข้าระเบียบ เป็นหมวดหมู่ เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า สังคายนา.
สังคีติหรือสังคายนา พระสารีบุตรได้เริ่มปรารภไว้ก่อน ดังมี
เรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับแรมที่อุพภตก-
สัณฐาคารของมัลลกษัตริย์ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระสารีบุตรมา
ให้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรจึงปรารภเรื่องนิครนถ-
นาฏบุตรผู้เป็นคณาจารย์ ครั้นทำกาลกิริยาแล้ว สาวกแตกกระจัด
กระจายด้วยอำนาจลัทธิ แล้วจึงแสดงสังคีติสูตร จัดระเบียบธรรม
วินัยให้เป็นหมวดหมู่ ให้ภิกษุทั้งหลายฟัง พระผู้มีพระภาคทรงสรร-
เสริญและทรงเห็นชอบด้วย แต่พระสารีบุตรมิทันได้จัดทำ นิพพาน
เสียก่อน ต่อมาพระเถระทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นต้น ได้ถือเอา
เป็นตัวอย่างจัดทำขึ้นโดยทำนองนั้น และได้เป็นตัวอย่างต่อ ๆ มา
และการทำสังคายนานั้น อาศัยมีเหตุเกิดขึ้นจัดทำ.
เหตุที่จะทำสังคายนามี 3 คือ :-
1. เพราะอลัชชีกล่าวจ้วงจาบหรือละเมิดพระธรรมวินัย.